นายวาทิตต์  ดุริยอังกูร
นักวิชาการวัฒนธรรม

                     หัวหน้ากลุ่มงานทำนุฯบำรุงศิลปวัฒนธรรม  (ต.ค. ๒๕๕๒ - ก.ย. ๒๕๖๐)
                    ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์  (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.พ. ๒๕๖๓)

 

   
   

ดร.จิติกานต์  จินารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม

                  ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์  (มี.ค. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)