ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

ดร.จิติกานต์  จินารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(662) 8002308-14 ต่อ 3219, (662) 8002344

 

กรรมการและผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

ศราวุฒิ  เกตุยา
นักวิชาการดนตรีไทย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(662) 8002308-14 ต่อ 3219, (662) 8002344

กรรมการและเลขานุการ

วาทิตต์  ดุริยอังกูร
นักวิชาการวัฒนธรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(662) 8002308-14 ต่อ 3223, (662) 8002344