รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

  รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ


นายอนุรักษ์  ก้านจันทร์

  นักวิชาการวัฒนธรรม  (รักษาการหัวหน้างาน)

 
 

ดร.จิติกานต์  จินารักษ์

นักวิชาการวัฒนธรรม

นายศราวุฒิ  เกตุยา

นักวิชาการดนตรีไทย