ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย

  รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย


ดร.จิติกานต์  จินารักษ์

  ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์