รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย

  รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย


นายอนุรักษ์  ก้านจันทร์

  นักวิชาการวัฒนธรรม  (รักษาการหัวหน้างาน)

 
 

ดร.จิติกานต์  จินารักษ์

  นักวิชาการวัฒนธรรม

นายศราวุฒิ  เกตุยา

นักวิชาการดนตรีไทย