ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล

             ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

             ติดต่อ : มูลนิธิราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 132/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
                          ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม73170

             โทรศัพท์ : 0-2889-2204, 0-2441-0173              

 

 

ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา

• 2545 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2540 ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (ดุริยางคศาสตร์), รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (แพทย์ศาสตร์)

• 2537 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

• 2515 อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

• 2511 M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A

• 2508 ประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania

• 2505 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ศิริราช)

 

ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญและเป็นงานบุกเบิก)

 • 2540 ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ

• 2536 - 2540 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขางานบริการคนพิการ

  (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย)  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2531 - 2536 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2512 - 2531 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา (ดนตรีชาติพันธุ์)

  (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), หัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

   ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก

   ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี• 2522 - 2529 หัวหน้าภาควิชา โสต ศอนาสิก รามาธิบดี

 

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆและกิจกรรมที่เคยทำในอดีต

    • งานของมหาวิทยาลัยมหิดล

- ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 – 2531

- ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย " ฆ้องทองคำครั้งที่ 2 "

- คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

   สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ 30 พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแห่งชาติ

- คณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

- คณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาและ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทอง

   ตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)

- ประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา

- กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2542 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539

- ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2539

   

    • งานบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

- กรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- กรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

- อนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

- กรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์

   และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย     2539 - 2549

- คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตราฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 2532 – 2541

- กรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 – 2542

- อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

- กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2540 – ปัจจุบัน

- กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู

- คณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2534 – 2540

- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2546 – ปัจจุบัน

 

รางวัลที่ได้รับ

• รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม "สังคีตสยาม" พ.ศ. 2529 จากองค์การยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ

• รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2531

• รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ 2532

• รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร 2532

• รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต 2533

• รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2534

• รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช

• รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2537

• รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) 2537

• เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

• เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ 1 มูลนิธิราชสุดา พ.ศ. 2544

• รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2545

• รางวัลมหิดลทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มี.ค. 2545

• รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award 2001

  (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากสหรัฐอเมริกา) พ.ศ. 2544

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

• เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น 4 พ.ศ. 2528

• ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. 2529

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2532

• มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2537

• เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2537