ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล

 
     

รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์   วรรณดี อาจารย์อนันต์  สบฤกษ์
     
   
อาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร