ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิราภรณ์  วรรณดี   

            วัน / เดือน / ปีเกิด  22 กรกฎาคม 2495

             ที่อยู่ปัจจุบัน : 114/30  หมู่ที่ 1  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

 

ประวัติการศึกษา

                - มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

                - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร นครปฐม

                - ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี-สันสกฤต) จุฬาฯ กรุงเทพฯ

 

การทำงาน

                พ.ศ. 2517 – 2528      ฝ่ายปริวรรตอักษรขอม-เอกสารการพิมพ์  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา ในบริเวณวัดสระเกศ กรุงเทพฯ

                พ.ศ. 2529 – 2547      อาจารย์ประจำ, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา-ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

                พ.ศ. 2547 – 2548      อาจารย์ประจำ, รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                พ.ศ. 2549 – 2550      อาจารย์ประจำ, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์

                พ.ศ. 2551 – 2555      ข้าราชการบำนาญ 

                พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    ข้าราชการบำนาญ, นักฝึกอบรม, ดูแลงานด้านบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานวิชาการ/เอกสารการสอน     

               - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล

               - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัย

              - ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ (วิทยานิพนธ์)

              - นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๕๒๕ (วิจัยร่วม)

              - ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (หัวหน้าโครงการฯ)

              - กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กลุ่มชาติพันธุ์ไท (วิจัยร่วม, หัวหน้ากลุ่ม)

              - ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (วิจัยร่วม)

              - สื่อพื้นบ้านในภาคอีสาน (วิจัยร่วม)

              - การศึกษาวัฒนธรรมชาวนครนอก-นครใน จังหวัดสงขลา (วิจัยร่วม)

 

งานอื่นๆ

              - เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

             - การแต่งคำประพันธ์ร้อยแก้วในโอกาสต่างๆ ทางโทรทัศน์และเว็บไซต์

             - สารคดี บทความ ในวารสารและจุลสารต่างๆ