รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา      

            ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์

            สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                     ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

 

ประวัติการศึกษา

                   - ปริญญาเอก ( ภาษาศาสตร์ ) จาก La Trobe University

 

งานวิจัยที่สนใจ

                   - ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

                   - ภาษาและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

                   - ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

                   - อินเดียศึกษา

                   - ภาษา วัฒนธรม และชาติพันธุ์ในอาเซียนและอินเดีย

 

งานวิจัย

         2551   :  แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

         2551  :  โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน

         2551  :   พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย – อังกฤษ – เวียดนาม

         2551  :   การศึกษาภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ กลาง ใต้ ในประเทศเวียดนามการแปรศัพท์และเสียง

         2550  :  สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี

         2549  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เวียดนาม

         2544  :  แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

         2544  :  โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต

         2542  :  สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2

         2542  :  คำพ้องรูปภาษาเวียดนาม

         2541  :  สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 1

         2541  :  กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม

         2539  :  รายงานการวิจัยสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย

         2538  :  การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา

         2533  :  การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย

         2532  :  บทสนทนาภาษาไทย – เวียดนาม

         2532  :  พจนานุกรมไทย – กะเหรี่ยงสะกอ