ดร.นรเศรษฐ์  พิสิฐพันพร  

            สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                      ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

 

ประวัติการศึกษา

                   - ปริญญาเอก ( ภาษาศาสตร์ ) From La Trobe University

 

งานวิจัยที่สนใจ

                   - ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

                   - ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

 

งานวิจัย

          2552  :  แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

          2552  :  “ แรงงานข้ามชาติกัมพูชา ” แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

          2551  :  ภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย : การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนา และการวางแผนการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้                                     (ระยะที่ 1)

          2551  :  เขียนและอ่านภาษาไทย

          2551  :  พยัญชนะเขมร

          2550  :  เรียนสระเขมร

          2550  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ว้า

          2549  :  โครงการการศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

          2549  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ

          2548  :  การพัฒนาเครื่องมือบุคลากร และเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

          2548  :  รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมกลุ่มโซ่ (ทะวืง)

          2543  :  ทำเนียบพระสงฆ์นักพัฒนาภาคอีสาน

          N/A   :  ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์

          N/A   :  ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

          N/A   :  ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์

 

ผลงานอื่นๆ

          2552  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2552).แรงงานข้ามชาติกัมพูชา.แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา. นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนชนบท. 121-158

          2549  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2549). รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

          2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).ตุ้ยจื่อของชาวจีนฮ่อ.รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ที่ระลึกในโอกาส 5 รอบศาตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
                        และศาตราจารย์ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน์. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

          2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมกลุ่มโซ่ (ทะวืง).สรุปผลการสัมมนาเรื่องวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์              
                      : ปัญหาหรือโอกาส?. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. 83-103

          2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ. นครปฐม:สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

          2542  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2542).เสียง ร ในภาษาไทย. ศิลปวัฒนธรรม, 20(10), 129-130

          2539  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2539). สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศสยาม. ศิลปวัฒนธรรม, 17(4), 198-199