ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี  

            ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์        

              สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                      ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

 

 

 

ประวัติการศึกษา

                   - ศศ.ม. ( ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์ ) From มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัยที่สนใจ

                   - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

                   - ภูมิปัญญาชาวบ้าน

                   - วัฒนธรรมท้องถิ่น

                   - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

งานวิจัย

          2551  :  แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

          2551  :  โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน

          2549  :  โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก : การวิจัยประเมินผลชุมชนเป็นสุขภาคกลางประมวลผลการดำเนินงานโครงการเครือข่าย 9 โครงการ

          2549  :  การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยยวน บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

          2549  :  โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก : การผลิตสื่อประเมินผลชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก

          2546  :  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาในรอบร้อยปี เรื่อง อิสลามกับพัฒนาการของชุมชนมุสลิมในบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2442-2542

 

ผลงานอื่นๆ

          2547  :  เอี่ยม  ทองดี (2527) ควาย ข้าว พระ ผี พิธีกรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก

          2538  :  เอี่ยม  ทองดี (2538) ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: : สำนักพิมพ์มติชน