ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ   บุราสิทธิ์

            ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์        

              สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                      ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

 

 

ประวัติการศึกษา

               - ศศ.ม  สังคมวิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534

               - ศศ.บ  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2524

 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ

               - การพัฒนาชนบท , การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

 

ประสบการณ์การวิจัยในรอบ ปี

               พ.ศ. 2552 - 2553         โครงการวิจัยเรื่อง  ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์

               พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน       โครงการวิจัยเรื่อง  สถาบันศาสนากับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ปี

                -   Yongyuth Burasith. (2009). Provincial and Local Governments and Their Roles in the Thai-Cambodia Relationship. Journal of Language and             

                    Culture,  28(2), 89-115.

               -   Yongyuth Burasith. (2009, August). The local Administrative Organization and Its Role in Thai-Cambodia Borders Relationships. 18 The Proceeding                                     
                    of International Conference on the Role of University in Hand-On Education, Organized by Rajamangala University of Tecnology Lanna(RMUTL) Thailand.

               -   Yongyuth Burasith. (2011). Community Participation in Thai Lue Elderly Health Care, 17(2)