ดร.พชร    สุวรรณภาชน์        

             สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                      ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

 

ประวัติการศึกษา

               ปร.ด. ( ดนตรีวิทยา ) จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัยที่สนใจ

               - ดนตรีวิทยา

               - ปรัชญาดนตรี

               - คอมพิวเตอร์ดนตรี

               - วัฒนธรรมศึกษา

               - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

งานวิจัย

      2555  :   การจัดการความรู้ในการด้นของหมอเพลงโคราชและผลกระทบที่ีมีต่อวัฒนธรรมเพลงโคราช

      2551  :   วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี

      2542  :   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอ “สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทย” ด้วยระบบมัลติมีเดีย

                 :   คลังข้อมูลเครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

                 :   การจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ไทย-ลาว

 

ผลงานอื่นๆ

        2552  :  พชร สุวรรณภาชน์ , . ( 2552 ). ถอดบทเรียนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มวิจัยดนตรี

        2552  :  พชร สุวรรณภาชน์ , . ( 2552 ). ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี. แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี. เอกสารประกอบการสอน