รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์      

            ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์

            สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                     ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

 

ประวัติการศึกษา

        - ปริญญาโท  M.A. (Communication) Western Michigan University, U.S.A. พ.ศ. 2519

        - ปริญญาตรี  นศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาประชาสัมพันธ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517

 

ประสบการณ์การวิจัยในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา)

         พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน    โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร : กรุงธนเหนือ (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ. 2551-2554        โครงการวิจัยเรื่อง "การขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน" (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         พ.ศ. 2549 - 2551      โครงการวิจัยเรื่อง    การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (หัวหน้าโครงการ) ภายใต้ โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมใน                                                                                                            ภูมิภาคตะวันตกสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

         พ.ศ. 2550 - 2551      โครงการวิจัยเรื่อง  การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผลสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

                                            (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          พ.ศ. 2551                 โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามประเมินผลเพื่อการสร้างเสริมพลัง ได้รับทุนจากแผนงานสนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  สนับสนุนโดย

                                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          พ.ศ. 2551                  โครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                            โครงการวิจัยเรื่องการสำรวจข้อมูลชุมชนรอบวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

          พ.ศ. 2550                  โครงการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ)