อาจารย์วีระพงศ์    มีสถาน  

            ตำแหน่ง  :  นักปฏิบัติการวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)

            วัน / เดือน / ปีเกิด  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2506

            สถานที่ติดต่อ  :  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                       ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 

 

ประวัติการศึกษา

         -  พ.ศ. 2529    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

         -  พ.ศ. 2538    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

 

ผลงานวิชาการ

        -  พ.ศ. 2543    จัดทำ พจนานุกรม ลาว – ไทย (ฉบับแรกของประเทศไทย)

        -  พ.ศ. 2547    พจนานุกรม ไทย – ไทย ฉบับมติชน

        -  พ.ศ. 2548    ปริวรรตวรรณกรรมลาวเรื่อง ท้าวฮุ่ง – ท้าวเจือง เป็นอักษรไทยทั้งฉบับ

        -  พ.ศ. 2548    แปลวรรณกรรมซีไรท์ลาวในชุด “ พลิกแผ่นดิน  ปลิ้นแผ่นฟ้า ” และเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน

        -  พ.ศ. 2554    ประวัติศาสตร์บอกเล่า “ วิศวะมหิดล : นายช่างของแผ่นดิน ”

 

ประสบการณ์การทำงาน

        -  อาจารย์สอนวิชาภาษาลาวให้กับ นศ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

        -  สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Eotvos Lorand กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

        -  สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น

        -  สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย La Trobe ประเทศออสเตรเลีย

        -  สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น

        -  วิทยากรอบรม “ เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

        -  ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบวิชาภาษาลาว สำหรับนักศึกษาดุษฎีบันฑิตที่สอบเป็นวิชาภาษาที่สาม

        -  การแปลเอกสารที่เนื่องด้วยภาษาลาว

        -  วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวสำหรับเจ้าหน้าที่ฑูตและสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่

            ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และสุวรรณเขต

       -  วิทยากรอบรมภาษา วัฒนธรรม การเมือง การปกครองลาว สำหรับพนักงานบริษัท SCG ที่ไปปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว

       -  อาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “ประเทศลาวกับประชาคมอาเซียน” ที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

       -  สอนภาษาลาวและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการสอน “แอพพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาลาว” แก่นักศึกษา

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       -  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความที่เนื่องด้วยภาษาและวัฒนธรรมลาว

       -  วิทยากรอบรม หัวข้อ “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” (ดำเนินการมาแล้วจำนวน 12 ครั้ง)

       -  วิทยากรอบรม “แนวทางการบริหารและการทำงานร่วมกับแรงงานชาวลาว” ที่บริษัทโรยัลพอซแลน จังหวัด สระบุรี

       -  วิทยากรนำเที่ยวทางวัฒนธรรม “ลื้อ 3 แผ่นดิน”

       -  วิทยากรนำเที่ยวทางวัฒนธรรม “ลื้อเมืองน่าน  ลาวหลวงพระบาง”

       -  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคอีสาน) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

            มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่ปรึกษา

      -  ที่ปรึกษาชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

      -  กรรมการจัดทำพจนานุกรม สำนักพิมพ์มติชน