ดร.ลักขณา   ดาวรัตนหงษ์  

            ตำแหน่ง  :   ข้าราชการบำนาญ

            สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล

                                     ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 

ประวัติการศึกษา

         พ.ศ. 2511 - 2514         อ.บ.ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

         พ.ศ. 2522 - 2524         ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาศาสตร์และภาษาอาเซียอาคเนย์)

         พ.ศ. 2527 - 2528         D.E.A (diplôme d’études approfondies) (Anthropologie sociale et ethnologie)      

                                             (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

         พ.ศ. 2532 - 2537         Doctorat de l’EHESS (Très honorable) (Anthropologie sociale et ethnologie)    

                                              (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

 

ประวัติการทํางาน

         พ.ศ. 2525 - 2551        นักวิจัยและอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

                                              ปัจจุบันสถาบันฯใช้ชื่อว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

         พ.ศ. 2537 - 2551        กรรมการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา , สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

                                              และสาขาพัฒนาชนบทศึกษา

         พ.ศ. 2538 - 2545        หัวหน้าสำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

         พ.ศ. 2548 - 2551        ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบทศึกษา

 

ประวัติการทำงานด้านอื่นๆ

     -  สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sydney,  มหาวิทยาลัย Ritsumeikan    

         Asia Pacific, Japan, มหาวิทยาลัย Baise, China และชาวต่างชาติอื่นๆ (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน)

     -  บรรยายเรื่อง มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และการวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ให้สถานศึกษาอื่น เช่น

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะศิลปกรรม ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์) ,สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

     -  สอนวิชา มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาไทย  ม.ศิลปากร

     -  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก ณ สถานศึกษาอื่น ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผลงานทางวิชาการ

     2525/1982     A Contrastive Study on Lisu and Thai Phonology. M.A.Thesis, Faculty of Graduate Study, Mahidol University, 149 pages.

     2529             พจนานุกรมภาษาละว้า – ไทย  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (งานวิจัยร่วมกับ  รศ.ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล) หน้า 501

     2531             อาหารแสลงโรคและบริโภคนิสัยของชาวกะเหรี่ยงสะกอ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล (งานวิจัยร่วมกับ  รศ.ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล)

     2532            “พิธีไหว้ผีดินของชาวลีซอ”  ภาษาและวัฒนธรรม 8(2) : 104-129

     2537/1994      La culture lissoue à travers les classificateurs dans la vie quotidienne et dans la tradition orale.

                            Thèse du doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 465 pages.

     2537              “พิธีไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวลีซอ ”  ภาษาและวัฒนธรรม 13(1) : 82-91

     2537              “บทบาทของนิทานพื้นบ้านไทยในการเสริมพลังทางวัฒนธรรมให้แก่ครอบครัว ”  บทความเสนอในการสัมมนาเรื่อง  การเสริมพลังทางวัฒนธรรมแก่ครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ จัดโดย

                            สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 4 – 5 สิงหาคม  2537

     2539               สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลีซอ  นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

     2543              “Lisu’s problems in learning Thai phonology” Paper presented at the 33rd ICSTLL

                           (International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics) 2-6 October 2000, Ramkhamhaeng University, Bangkok.

     2544              “Lisu classifiers” Paper presented at the 34th ICSTLL (the 34th International Conference

                           on Sino-Tibetan Languages and Linguistics), 23-27 October 2001, Kunming, the People’s Republic of China.

     2546              “Thai phonology and writing system” Paper presented at the Conference on Thai Language and Culture, organized by the Institute of Language  and 
                              Culture for Rural  Development, Mahidol University, 2 September 2003, Yangon, Myanmar.

     2548              “Ground Spirits : traditional and powerful beliefs of the Thai people” Paper presented at the Conference on Cultural and Religious Mosaic of                                                                               South and Southeast Asia : Conflict and Consensus through the Ages, 27-30 January 2005, New Delhi, India.

     2548              “มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ” ใน ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล