อาจารย์อนันต์  สบฤกษ์

                วัน /เดือน / ปีเกิด  10  เมษายน  พ.ศ. 2495

                ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  236  แขวง บางโพงพาง 

                เขต ยานนาวา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

ประวัติการศึกษา

                พ.ศ. 2502 – 2506     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองใหม่

                พ.ศ. 2508 – 2518     ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (ดุริยางค์ไทย) วิทยาลัยนาฏศิลป

                พ.ศ. 2519 – 2521     การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                พ.ศ. 2531                  การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ประวัติการรับราชการ

                พ.ศ. 2518 – 2519  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

                พ.ศ. 2524 – 2540  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

                พ.ศ. 2540 – 2555  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  (ปี พ.ศ. 2552 – ปัจุบัน ชื่อสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

                พ.ศ. 2555               เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการบำนาญ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 

เกียรติคุณสูงสุด

                พ.ศ. 2525       ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

                พ.ศ. 2555       ได้รับมอบให้เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจาก ครูบุญช่วย  โสวัตร  (วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2555)

 

 ผลงานด้านดนตรี

                -  คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัย

                -  คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

                -  กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย , การอ่านทำนองเสนาะ , เพลงกล่อมลูก

                -  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ