นิทรรศการภาพถ่าย  " ๑๐๐ รักษ์ศิลป์ "

 

        งานด้านทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นภารกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ และระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เน้น "ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้" สร้างความตระหนักให้กับสังคม

             นิทรรศการ ๑๐๐ รักษ์ศิลป์เป็นการคัดเลือกภาพถ่ายจากโครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอในรูปแบบ Exhibition online ๑๐๐ รักษ์ศิลป์ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา ซึ่งนอกจากเครือข่ายทั้งในระดับสถาบันฯ และระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีเครือข่ายในวงกว้างกับชุมชน หน่วยงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีของสังคมในมิติของการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การผลิตและเผยแพร่  ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัย  การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม

 

เยี่ยมชมภาพถ่าย