๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูประสิทธิ์ ถาวร      
       

 ๑๐๐ รักษ์ศิลป์

งานวิเคราะห์เว็บไซต์งานด้านศิลปวัฒนธรรม

 การเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
แก่เยาวชนไทย เชื่อมร้อยสายสัมพันธ์
ไทย-กัมพูชา
AUN-CA 
       

 

 

   

 บทความทางวิชาการ เรื่อง เวทีวัฒนธรรม

 บทความทางวิชาการ
เรื่อง พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

 เวทีวัฒนธรรม ๒๐ ปี ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี 
       

 

 

  

 โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๑  โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๒    พิธีไหว้ครูดนตรีไทย 

The  ASEAN Youth Cultural Forum  2019

       

 

 

ศิลป์สร้างคน  มหิดลสร้างชาติ  The  ASEAN Youth Cultural Forum  2018  มหิดล - วันแม่ ๒๕๖๑ ASEAN University
 

   
     

AUN - AYCF 2018

 เสภาขุนช้างขุนแผนที่เรือนไทย

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

สมาคมศิษย์เก่า  
       
       

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (มหิดลสาร)

ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก ครั้งที่ ๑๗


ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก
ครั้งที่๑๗ (มหิดลสาร)

การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค 
       
 


การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

(มหิดลสาร)

  รางวัล "มหิดลทยากร"
โดย ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์
เรื่องเล่า...เรากับแม่  The  ASEAN Youth Cultural Forum