การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าในโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ การจัดการแสดงตลอดจนการแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าที่มีการประกาศเกียรติคุณในวาระต่างๆ

          

" เชิดชู ครูปัญญาของแผ่นดิน "

         เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย   ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี  (ประสิทธิ์ ถาวร)  จัดการเสวนาออนไลน์โครงการ  " เชิดชู  ครูปัญญาของแผ่นดิน "  โดย ครูปี๊บ คงลายทอง
ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล) ผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ " วิถีดนตรี วิถีครูปี๊บ " ดำเนินรายการโดยอาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยเผยแพร่ผ่านทาง FB LIVE (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

           
             

  

รายการเสวนา " เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี "  ครั้งที่ ๓

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) จัดรายการเสวนาในหัวข้อ " เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี " โดยเรียนเชิญศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี ของสถาบันฯ มาเล่าเรื่องวิจัยในหัวข้องานวิทยานิพนธ์ของแต่ละท่าน โดยได้รับเกียรติจาก
             ๑. ว่าที่ร.ต.วชิรพงศ์ ยนตรกิจ จากวิทยาลัยนาฏศิลป  ในหัวข้อ เพลงขอทาน กรณีศึกษาครูประทีป  สุขโสภา  จังหวัดสุโขทัย
             ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี  จากวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อวงศาวิทยาของเพลงลาวแพน
             ๓. อาจารย์ฐิติวุฒิ  สุขศิริวัฒน์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในหัวข้อการสร้างลักษณะเฉพาะทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล
             ๔. อาจารย์อัศม์เดช จารุโสภณ จากโรงเรียนวัดชัยมงคล ในหัวข้อ เพลงขับสายแปง ของลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
       
       โดยจัดเสวนาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. ผ่านทาง fb live (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)     

                        
                        

 

 

รายการเสวนา " เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี "  ครั้งที่ ๒

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) จัดรายการเสวนาในหัวข้อ " เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี " โดยเรียนเชิญศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี ของสถาบันฯ มาเล่าเรื่องวิจัยในหัวข้องานวิทยานิพนธ์ของแต่ละท่าน โดยได้รับเกียรติจาก
             ๑. อาจารย์ทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในหัวข้อ กลวิธีการสอนขิมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของเด็ก
             ๒. อาจารย์ศรายุทธ หอมเย็น  จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในหัวข้อการจัดระบบฐานข้อมูลเพลงไทย ผลงานของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
             ๓. ดร.จิติกานต์ จินารักษ์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในหัวข้อกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร กรณีศึกษาชุดเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอก
             ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทร์ศรี จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อแคนวงประยุกต์ไทดำ..การต่อรองอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านดนตรี
             ๕. อาจารย์ดวงเดือน หลงสวาสดิ์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเพลงกล่อมลูกภาคกลาง บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
       โดยจัดเสวนาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. ผ่านทาง fb live (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)     

                        
                        

 

 

รายการเสวนา " เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี " ครั้งที่ ๑