การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าในโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ การจัดการแสดงตลอดจนการแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าที่มีการประกาศเกียรติคุณในวาระต่างๆ