พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมดนตรีที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ  สื่อถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู โดยการเคารพบูชาระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  พลังความเชื่อความศรัทธาจากขั้นตอนพิธีการไหว้ครู   ครูผู้ประกอบพิธี  การจัดวางตำแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบพิธี  เพลงหน้าพาทย์ที่วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบในพิธี   และความตั้งใจมั่นในการระลึกถึงการบูชาครูของศิษย์  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งควรแก่การปฏิบัติสืบทอดให้คงอยู่สืบไป  จากความสำคัญดังกล่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเชีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   จึงจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย  อีกทั้งยังพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทยให้กับศิษย์เก่าวัฒนธรรมการดนตรีของสถาบันฯซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อม ได้รับการพิจารณาจากท่านครูผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯเพื่อสืบทอดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป

 

 

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์) เป็นประธานประกอบพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรือนไทย ( ระเบียบ คุณะเกษม ) งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                           
                           

 

 

 

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙