สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรมเทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่ เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสถาบันฯนั้นมีความพิเศษ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรในพื้นที่ การท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรม

 

 

 

 

พฤฒปัญญา ชม้อยชม้ายชายตา ไป อยุธยาด้วยกัน

โครงการจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมในหลักสูตรพฤมปัญญา สูตรความสุขของผู้สูงวัย  วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

                   
                   
                   

 

 

ท่องเที่ยว วัด วัง เพชรบุรีวิถีไทย

                   
                   

 

 

ท่องเที่ยววัฒนธรรม ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

                  
                  

     

 

 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย