การจัดการแสดงเพื่อส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้ ผ่านเวทีในการประชุมวิชาการตลอดจนกิจกรรมของต่างๆมหาวิทยาลัย โดยประสานบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน นำไปสู่การจัดการแสดงเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ

 

 

    

      " นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เพลินมาลีพุทธมณฑล "

       สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เพลินมาลีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นการแสดงที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงความงามของดอกไม้ทั้ง ๓ ชนิด ที่มีความหมายในการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และดอกไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อันได้แก่ ดอกกันภัยมหิดล ดอกบัวและดอกกล้วยไม้ ออกแบบลักษณะของสีเครื่องแต่งกาย บรรจุทำนองดนตรีและออกแบบท่ารำ โดยจัดองค์ประกอบการจัดแสดงในรูปแบบของรำอวยพร ตลอดจนนำไปสู่การจัดการอบรมออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับการแสดงชุดนี้  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร (ผู้ประพันธ์บทสำหรับการแสดง) และ อาจารย์อบอุ่น  อุ่มบางตลาด (ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อาทิ เช่น  โรงเรียนในสังกัดอำเภอพุทธมณฑล โรงเรียนเครือข่าย สพฐ. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านโปรแกรม Google Meet  วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

   
     

 

 

 

 

      " สร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย "

           สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ " สร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย " โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระพงศ์  ดรละคร  จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรม อาทิ เช่น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  บ้านนาฏยลีลา รำไทย  นักศึกษาจีน ในโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาต่างชาติ  ณ อาคารเรือนไทย  (ระเบียบ  คุณะเกษม)  วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

   
     
     

 

 

 

 

       " เวทีวัฒนธรรม " วัฒนธรรมดนตรีบนเวทีมหิดล

            โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ ศิษย์เก่าฯ เครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

       " เสภาที่เรือนไทยมหิดล "

                    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมในหัวข้อ " เสภาที่เรือนไทย " โดยมีกิจกรรมการเสวนาเรื่องเรือนไทย โดย อาจารย์วีระพงษ์  มีสถาน การแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ ขุนแผนพานางวันทองหนี ” โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ( จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ) การบรรเลงปี่พาทย์เสภาโดยวงดนตรีไทย บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ณ อาคารเรือนไทย  (ระเบียบ  คุณะเกษม) วันที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

  

 

 

 

       " ราตรี ๕๐ ปี  ๕๐ ความดี เพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส "

         การแสดงชุด “ ใต้ร่มพระบารมี ” จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน " ราตรี ๕๐ ปี ๕๐ ความดี เพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส "  โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานในงาน ณ Mayfair Grand Ballroom The Berkeley Hotel

 

 

 

 

       เวทีวัฒนธรรม