อาจารย์สิทธิพร   เนตรนิยม  

            ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย

            วัน/เดือน/ปีเกิด : 22  พฤษภาคม  2516

            สถานที่ติดต่อ  :  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                       ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 

 

 

ประวัติการศึกษา

              พ.ศ. 2545      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              พ.ศ. 2558      ศิลปะบัณฑิต ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผลงานวิชาการ

               พ.ศ. 2546    “งานประดับกระจกในมัณฑเลย์: ภาพสะท้อนความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพม่า

                                    ระหว่างสมัยราชวงศ์คองบองตอนปลายถึงสิ้นสมัยอาณานิคม (พ.ศ.2360 – 2491) ” 

                                    รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2546

               พ.ศ. 2559    “เข็มขัดรัดองค์ระฆังเจดีย์ ในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นใน ”  ศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป

                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

งานวิจัย            

               พ.ศ. 2557     “เสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ”  (ร่วมคณะวิจัยทุน สสส.)

               พ.ศ. 2550     “อิทธิพลวัฒนธรรมพม่าที่ปรากฏในบทขับร้องและทำนองเพลงที่ใช้ในการแสดงชุดฟ้อนม่านมุยเซียงตา :

                                     ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะกรณีประวัติความหมาย และโครงสร้างของบทเพลง ”

                                    (ทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

               พ.ศ. 2548    “พระธาตุ : กุศลลักข์ในพุทธศาสนา หมุดหมายทางภูมิศาสตร์ในอุดมคติถึงเครือข่ายชุมชนล้านนาในแอ่งที่ราบเชียงใหม่

                                     ลำพูน” (โครงการวิจัยย่อย ทุนเมธีวิจัยอาวุโส และทุนสนับสนุนฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.)

 

บทความวิชาการ และสารคดี

               พ.ศ. 2560    “พระราชพิธีพระบรมศพพม่าและไทย ” หนังสือรวมบทความโครงการหนังสืองานพระบรมศพในรัชกาลที่ 9

               พ.ศ. 2559    “ด่ะจาน : สงกรานต์พม่า เทศกาลเปลี่ยนผ่าน วิถีเกษตร กับความหวังของผู้คน”

                                    หนังสือรวมบทความประกอบการเสวนาเรื่อง สาดน้ำสงกรานต์วัฒนธรรมร่วมรากเอเซีย,

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                                    ธรรมศาสตร์

               พ.ศ. 2558     “ตะซาวง์ไดง์ จุดไฟตามประทีปในพม่า ” หนังสือประกอบการเสวนาเรื่อง ลอยกระทง เรือพระราชพิธี

                                     วัฒนธรรมน้ำร่วมราก, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ

                                     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                พ.ศ. 2558    “ตัวตนคนทวาย ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพะยาจี” (เสนอการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

                                     พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused 3-4 กันยายน 2558)

                พ.ศ. 2558     “Man Mui Zhiang Ta: Burmese Dance in Thailand – Origin,Meaning,and Lyrics ”

                                     (International Conference on Burma/Myanmar Studies,Burma/Myanmar in Transition:Connectivity,

                                     Changes and Challenges,24-26 July 2015 Chiang Mai University)

                พ.ศ. 2557     “นัตโกจีจ่อ : จากเพลงรำผี สู่เวทีเพลงป๊อบ ” (เสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ วัฒนธรรมสมัยนิยม

                                      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

                พ.ศ. 2556      “อิเหนาพม่า : จากวรรณคดี สู่นาฏกรรม” (เสนองานสัมมนา วรรณคดีอิเหนา มรดกไทย มรดกร่วมในวัฒนธรรมเอเซีย

                                       ตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO SPAFA)

                พ.ศ. 2552       “ม่านมุยเซียงตา นาฏกรรมล้านนา สู่ภาพสะท้อนเรื่องพม่าศึกษาในสังคมไทย ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24

                                       ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25” (เสนอการประชุมระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งที่ 1)

                พ.ศ. 2550       สงกรานต์ กษัตริย์และเกษตร เทศกาลเปลี่ยนผ่านแห่งช่วงเวลาตามนัยวัฒนธรรมพม่า

                                       (จดหมายข่าว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปีที่ 9 ฉบับที่ 49 เมษายน-พฤษภาคม 2550)

                พ.ศ. 2549      “พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการดนตรีไทย ” (เอกสารประกอบนิทรรศการงานพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับงาน

                                       สังคีตศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักเจ้าดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 สิงหาคม 2549)

                พ.ศ. 2545       “เมียวดี : สังเขปประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่นที่น่าสนใจในชายแดนพม่า” (วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27

                                        ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2544)

 

ประวัติด้านการบรรยาย/วิทยากร

                พ.ศ. 2560       “250 ปีแห่งวาทะกรรมพม่าเผาเมือง การก้าวผ่านประวัติศาสตร์บาดแผลสู่การสร้างทัศนะคติที่ดี ”

                                       วิทยากรร่วมงานเสวนา 250 ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรอนาคต

                                        ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 24 มีนาคม 2560

                พ.ศ. 2558       “ตัวตนคนทวาย ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพะยาจี” ในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พิ(ศ)พิธภัณฑ์

                                        Museum Refocused  4 กันยายน 2558

                พ.ศ. 2556       “อิเหนาพม่า: จากวรรณคดีสู่นาฏกรรม” ในงานเสวนา อิเหนา : มรดกไทยมรดกร่วมในวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียง

                                        ใต้จัดโดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ SPAFA