ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

  

              

 

     

 

                สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมแหล่งเรียนรู้งานวิจัย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) และห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยมี ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการให้การต้อนรับ

 

              

 

 

 

         คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

             

 

 

 

                ต้อนรับ อาจารย์กงเดือน เนดตะวง (อดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว) ผู้แทนขับร้องเพลงกล่อมลูกจาก สปป.ลาวในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้เชี่ยวชาญภาษาลาว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะดำเนินงานเพลงกล่อมลูกในงานมหิดล-วันแม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้บันทึกเสียงในรายการโลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

              

 

 

 

               พระไพบูลย์ สุธมมฐิติญาโณ จาก โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และอาจารย์สมเกียรติ พิมพันธุ์ จากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงไทย ในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 

             

 

 

 

               วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

                นักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) โดยมีอาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี มอบผลงาน
คีตศิลป์แผ่นดินสยาม ครูเลื่อน สุนทรวาทิน ไว้เป็นที่ระลึก

 

            

 

 

 

                 คณะวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี  (ประสิทธิ์ ถาวร) 
                  โดยมีอาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร ให้การต้อนรับ