ซีดีเสียง ชุด "๘๐ ปี ครูทัศนีย์  ขุนทอง" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕

 

                                           

 

 

 

                ซีดีเสียง ชุด " ฟังเพลงไทยในเรื่องพระลอ "

 

                                           

 

 

 

                 ซีดีเสียง ชุด " เพลงไทยสำเนียงจีน "

 

                                           

 

 

 

 

               ซีดีเสียง ชุด "๑๐๐ ปี ชาตกาล คุณครูเบ็ญจรงค์  ธนโกเศศ" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๑ 

            ๑๐๐ ปี ชาตกาล คุณครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๑ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเผยแพร่ผลงานคุณครู โดยศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                              

 

 

 

                   ซีดีเสียง ชุด " ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค"  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

 

                                 

 

 

 

                        ซีดีเสียง ชุด " ปี่พาทย์เสภา" 

 

                              

 

 

 

                 ซีดีเสียง ชุด " สืบสานงานครูประสิทธิ์ "    

 

                             

 

 

 

                สื่อเสียงสำหรับการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                              

 

 

               

                สื่อเสียงประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ

 

                            

 

 

 

                   ผลงานสร้างสรรค์ ชุด " รำกันภัยมหิดล "

                        ผลงานวัฒนธรรมการแสดงชุด "รำกันภัยมหิดล" โดยศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิธร เกื้อกูล จากภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขับร้องบันทึกเสียง  อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร  นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์  โดยมีนายศราวุฒิ เกตุยา นักวิชาการดนตรีไทย บันทึกเสียง ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี ๒๕๕๙ จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ

                         
                  

 

 

 

                   บันทึกเสียง เพลง "สรรเสริญพระบารมี"  

                     ขับร้องโดย นักศึกษาจีนจาก Baise University และ Yunnan Minzu University จำนวน ๕๖ คน ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช