ปฏิบัติการดนตรีสำหรับเยาวชนค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน

 

        

 

 

 

                  ปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีไทยสำหรับนักศึกษาจีน

                 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในโครงการสร้างความร่วมมือไทย-จีน พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาจีน จาก Bisae University เรียนปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีไทย ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

         

 

 

 

                    หลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

                     Communicative Thai for Foreign Medical Practitioners Program (หลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน) April 18th - May 31st, 2018 (150 hours)

 

      

 

 

 

                     บรรยายและสาธิตในรายวิชาศิลปวิจักษณ์

           บรรยายและสาธิตในรายวิชาศิลปวิจักษณ์ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘