ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) เป็นหน่วยหนึ่งของงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่รวบรวม บันทึกและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่สังคม

           ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นแหล่งรวมผลงานการบันทึกเสียงข้อมูลเพลงไทยของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑) ที่บันทึกเป็นต้นฉบับเพลงไทยในแถบบันทึกเสียงชนิดม้วน (Reel Tape) และเป็นสำเนาเพลงในแถบบันทึกเสียงชนิดตลับหรือคาสเส็ท (Cassette Tape) มากกว่า ๒๐๐๐ เพลง อยู่ในรูปแบบของการบรรเลงและขับร้องโดยครูอาวุโสของวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นผลงานการปรับวงและการบันทึกเสียงเพลงไทยที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ที่สะสมมาเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี ( การสะสมเริ่มเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๑๑) มอบไว้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

           ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ จัดเรียงหมวดหมู่ตามลักษณะในรูปแบบของวงดนตรีไทย เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทย เสวนาวัฒนธรรมการดนตรีค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน  เวทีวัฒนธรรม  ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจัยและการเรียนการสอน การจัดการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆ

 

เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.     ทั้งนี้สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ Tel.๐๒ - ๘๐๐๒๓๔๑ , ๐๒ - ๘๐๐๒๓๐๘ - ๑๔ ต่อ ๓๒๑๙ Fax. ๐๒-๘๐๐๒๓๓๒

www.arts.lc.mahidol.ac.th  , https://www.facebook.com /MCCRILCA