หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
    

      ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สร้างขึ้นไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มชน ด้วยศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) มีภารกิจในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์และดนตรีในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เวทีการเสวนาวิชาการดนตรีจึงเป็นบทบาทหนึ่งทางสังคมการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีต่อไป ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) ได้จัดการเสวนาวิชาการดนตรีขึ้น ทั้งในรูปแบบดนตรีไทย ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์และดนตรีเอเชียอาคเนย์  อาทิ เพลงภาษา วัฒนธรรมดนตรีเครื่องเป่าในอาเซียน

         ดนตรีภาษา

                   

         ปี่อาเซียน 

                   

         วิทยานิพนธ์วัฒนธรรมการดนตรี